II. İNSAN HAKLARI SEMPOZYUMU

TARİH: 02-04 MAYIS 2019

YER: ANKARA

WEB SİTESİ: https://www.tihek.gov.tr

 

II. İNSAN HAKLARI SEMPOZYUMU

Sempozyum Konusu: “İnsan Hakları Bağlamında AİLENİN KORUNMASI HAKKI”

ANKARA / 02-04 MAYIS 2019

Sempozyum Bildiri Çağrısı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK); “Birleşmiş Milletler (BM) Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Statüsüne İlişkin Paris Prensipleri” doğrultusunda 6701 sayılı Kanunla kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip bağımsız bir kamu kurumudur. Kurumun temel misyonu, “insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesidir”.

TİHEK, BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinin 16. maddesi ile diğer uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ve ulusal mevzuatta yer alan “ailenin korunması hakkı”nı insan haklarının genelini etkileyen en temel haklardan biri olarak değerlendirmekte ve önemsemektedir.

“Ailenin Korunması”, uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ve ulusal mevzuatta toplum ve devlete bir görev olarak yüklenmiştir. “Ailenin korunması hakkı”, hem birinci kuşak haklardan kişisel hakları ifade eden “negatif statü” hakları, hem ikinci kuşak haklar olarak sosyal ve ekonomik hakları ifade eden “pozitif statü” hakları arasında yer alan bir hak kategorisidir. Kalkınma hakkına etkisi de dikkate alındığında, ailenin, üçüncü kuşak dayanışma hakları arasında da korunan bir hak olduğu kuşkusuzdur. Bu nedenlerle, ailenin korunması hakkı insan haklarının her boyutunu ilgilendiren vazgeçilmez öneme haiz bir haktır.

Buna karşılık, uygulamada ailenin korunamadığı görülmektedir. Aile içi güç mücadelesi öne çıkmakta; aile bireyleri arasında sevgi, saygı, rol, hak ve görev dengesi bozulmakta;  aile içi şiddet ve istismar yaygınlaşmakta; çocuklar sağlıklı kimlikler oluşturamamakta ve gelecekleri her geçen gün daha çok kararmakta; bireyler aile dışında çözüm yolları aramakta; evlenme oranları azalırken boşanma oranları hızla artmakta; toplumdaki dejenerasyon ve devletlerin aileyi korumak için aldığı yanlış tedbirler veya ihmaller krizi daha da derinleştirmektedir.

Bu nedenlerle TİHEK, akademik yayın ve sempozyum yoluyla ailenin korunması hakkındaki literatüre katkıda bulunmayı, yaşanan sorunlara çözüm aramayı ve bu konuda gündem oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, 2-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Ankara’da “İnsan Hakları Bağlamında Ailenin Korunması Hakkı” konulu bir sempozyum gerçekleştirecektir.

Sempozyumda tebliğ sunmak isteyenlerin bildiri özetlerini 20 Şubat 2019 tarihine kadar sempozyum@tihek.gov.tr  adresine e-posta aracılığı ile aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak iletmeleri gerekmektedir.

Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri sempozyum kitapçığında yer alacaktır. Belirtilen tarihte tam metinleri teslim edilmeyen tebliğler kabul edilmemiş sayılacak ve sempozyuma dahil edilmeyecektir. Sempozyumda sunulan bildiriler bir kitap halinde basılacaktır. Ayrıca, Sempozyumda sunulma imkânı bulunamayan tebliğler hakem değerlendirme süreçlerini başarılı şekilde tamamlamak kaydıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi’nin 2. sayısında yayımlanabilecektir. Sempozyuma katılım ücretsizdir.

SEMPOZYUM ÖNEMLİ TARİHLERİ

Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi : 20 Şubat 2019
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı : 25 Şubat 2019
Bildiri Tam Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 20 Mart 2019
Kabul Edilen Tebliğlerin İlan Tarihi : 5 Nisan 2019
Sempozyum Tarihi : 2-4 Mayıs 2019

 

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gönderilmelidir.
 • Bildiri özetleri, Times New Roman fontu ile 1,5 satır aralığı kullanılarak 12 punto ile yazılmalı, 500-600 kelime aralığında olmalıdır. Anahtar kelimeler (keywords) 5 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri özetinde araştırmanın yöntemi ve muhtemel bulgularına yer verilmelidir.
 • Kabul edilen tam metinler en az 2500 kelimeden oluşmalıdır.
 • Kullanılan şekil ve tablolar bildiri özetinin ekinde ayrı olarak gönderilmelidir.
 • Türk Dil Kurumu’nun imlâ kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de alışılmamış sözcüklerin metin içerisinde kullanımı zorunlu ise, kelimenin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
 • Başlık en fazla 10-12 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır.
 • Burada değinilmeyen konular için APA yazım şartlarına başvurulabilir.
 • Bildiri özetleri sempozyum@tihek.gov.tr adresine e-posta aracılığı ile gönderilecektir. Bildiri özetlerinin en son 20 Şubat 2019 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Katılımcılara en geç 25 Şubat 2019 tarihi itibarı ile bildirilerinin kabul/ret durumları bildirilecektir.

BİLDİRİ KONU BAŞLIKLARI

A. Toplumun Temel Dinamiği Olarak Aile

 • Tarihten Günümüze Kültürlerde Aile Kavramı
 • Ailenin Temel Fonksiyonları
 • Birey Kimliğinin Gelişiminde Ailenin Rolü
 • Toplumun İnşasında Ailenin Rolü
 • İnsan Haklarını Geliştiren Bir Kurum Olarak Aile
 • Aile Kurumu ve Dinler
 • Okullarda Aile Eksenli İnsan Hakları Eğitiminin Gerekliliği
 • Medyanın Evlilik ve Ailenin Korunması Yönünde Teşvik Edilmesine Dair Politikalar Geliştirilmesi
 • Medyanın Ailenin Korunmasındaki Rolü
 • Göç ve Ailenin Korunması
 • Mülteci Aileler

 B. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Ailenin Korunması Hakkı

 • BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Aile
 • Sürdürülebilir Kalkınma Aracı ve Hedefi Olarak Sürdürülebilir Aile
 • Evliliği Özendirici ve Aileyi Koruyucu Devlet Politikaları ve Uygulamalar (Ülke Uygulamaları)
 • Sürdürülebilir Aile İçin Yapılması Gerekenler ve Gerekli Kurumlar (Dünya Örnekleri)
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Ailede Yaşlılık
 • Madde Kullanımı, HIV ve AIDS’le Mücadele ve Sağlıklı Bireylerin Yetiştirilmesinde Ailenin Desteklenmesi
 • Ailenin Korunması İçin Küresel İşbirliği: Karşılaşılan Zorluklar

C. İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Ailenin Korunması Hakkı

 • Ailenin Korunması Hakkının Kapsamı ve Hukuki Boyutları
 • İnsan Hakları Hukukunda Evlenme ve Aile Kurma Hakkı
 • Türk Hukukunda Ailenin Korunması ve Aile Hayatına Saygı Hakkı
 • İnsan Hakları Hukukunda Ailenin Korunması ve Aile Hayatına Saygı Hakkı
 • Ailede Hak ve Yükümlülükler
 • Ailenin Kurulamamasında veya Çözülmesinde Etkili Olan Hukuki Düzenlemeler
 • İnsan Hakları Hukukunda Çocuk ve Aile
 • Velayet ve Vesayet Hukuku Bağlamında Ailenin Korunması
 • Uluslararası Velayet/Soybağı Sorunları (Çocuk Kaçakçılığı, Farklı Din Mensubu Ailelere Verilen Evlatlıklar vb. gibi)
 • Boşanma ve Boşanma Sonrası Ortaya Çıkan İnsan Hakları Sorunları ve Bunların Önlenmesi İçin Alınabilecek Tedbirler (Boşanma Mağduru Çocuklar, Çocuk Haczi, Süresiz Nafaka vs. )
 • İnsan Hakları Hukukunda Evlilik Birliğinin Korunması ve Aile Arabuluculuğu
 • Genç Yaştaki Birlikteliklerden Doğan İnsan Hakları Sorunları ve Çözüm Önerileri
 • Türkiye’de Yaşayan Yabancıların Evliliklerinden Doğan Hukuksal Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Yabancı Kadınların Türk Erkeklerle Olan Evliliği veya Fiili Birliktelikleri Nedeniyle Doğan Hukuksal Sorunlar ve Çözüm Önerileri

D. Aile Sorunlarının İnsan Haklarına Etkisi

 • Aile İçinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları
 • Aile İçi İstismarın Önlenmesi
 • Ailede Şiddet Kültürüne Devletin Müdahalesi
 • Evlilik ve Boşanma İstatistiklerinin Ailenin Korunması Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi
 • Boşanmayı Tetikleyen Faktörler ve Ailenin Sürdürülmesi İçin Alınabilecek Tedbirler
 • Psikolojik ve Sosyolojik Açıdan Boşanma ve Çocuk
 • Aile Sorunları ve Suça Sürüklenen/Evden Kaçan Çocuklarla İlişkisi
 • Çeşitli Açılardan Evlenme Yaşı Kaynaklı Sorunlar ve Yaş Temelli Ayrımcılık
 • Pozitif Ayrımcılığın Uygulama Sorunları ve Kontrol Mekanizmaları
 • Dezevantajlı Grupların Aile İçinde Yaşatılması (Yaşlılar, Engelliler Vb.)
 • Devletin Aileye ve Aile Bireylerine Getirebileceği Sorumluluklar
 • Ailenin Kurulmasında ve Korunmasında Toplum ve Devlete Düşen Yükümlülükler (Kişi, Kurum, Medya, İnsan Hakları Mekanizmaları vs.)

DÜZENLEME KURULU

 1. Süleyman ARSLAN Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı
 2. Mesut KINALI Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İkinci Başkanı
 3. Mehmet ALTUNTAŞ Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Üyesi
 4. Mehmet Emin GENÇ Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Üyesi
 5. Dr. Halil KALABALIK Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Üyesi
 6. Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi
 7. Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi 
 8. Prof. Dr. Fatma Beğlü DİKEÇLİGİL İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi
 9. Doç. Dr. Ali ARSLAN Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi
 10. Dr. Öğretim Üyesi Abdullah ACAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi
 11. Dr. Öğretim Üyesi Mustafa YAYLA Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi
 12. Dr. Öğretim Üyesi Müşerref YARDIM Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim üyesi
 13. Dr. Öğretim Üyesi Yusuf SAYIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa
  kültesi öğretim üyesi 
 14. Dr. Öğretim Üyesi Murat TÜMAY Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi
 15. Nesrin AFŞAR ÇELİK Kültür Bakanlığı Müşaviri (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eski Müsteşarı)
 16. Öğretim Görevlisi Muhterem DİLBİRLİĞİ Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi

SEMPOZYUM SORUMLULARI

 1. Emre YILDIZ İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi Koordinatörü Telefon: 0312 4227847
 2. Ertuğrul YAZAR İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Telefon: 0312 4227832
 3. Ezgi KAŞKAVAL OKYAY İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Telefon: 0312 4227838
 4. Sümeyye Zehra GÜLEÇ KAYIŞ İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Telefon: 0312 4227836

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: