13. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi

TARİH: 24-27 Nisan 2019

YER: ANTALYA

WEB SİTESİ: http://www.qps-antalya.com/

 

Günümüzde sağlık hizmetleri endüstrisi, dünyanın her yerinde süratle gelişmektedir. Kalite yönetimi, hızla kaliteli sağlık bakımının vazgeçilmez bir öğesi haline gelmiştir.  Etkin bir kalite yönetimi, sağlık hizmeti sunanlara, hasta ve yakınlarının artan kaliteli bakım talebini karşılamaları için gerekli rekabet avantajını sağlamaktadır.

SAD– Sağlık Akademisyenleri Derneği işbirliği, RIPHAH– Riphah Uluslararası Üniversitesi, Pakistan, TSE- Türk Standartları Enstitüsü, TÜSKA-Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü , ISHQ-Avrupa Kalite Derneği ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile düzenlenecek olan 13. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongresine bildiri özeti ve poster sunumlarınız için davetlisiniz.
Kongre 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecektir.  Birçok uluslar arası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin amacı farklı uygulamaları ile kalite anlayışının sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır. Kongrenin hedefi öncelikle Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada sağlık hizmetleri sunumunda gelinen son noktayı, sunumda ve finansmandaki sorunları, bu sorunların kurumsal performans iyileştirme üzerine etkilerini ve çözüm önerilerini Türkiye’den ve dünyadan katılacak sağlık profesyonelleri ile birlikte tartışma ortamı yaratmaktır.
Kongrenin ana teması İnovatif ve Kanıta Dayalı Akreditasyon, Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi Programları, Kazanımlar, Deneyimler ve Karşılaşılan Sorunlar  olacaktır.
İnnovasyon sağlık sektörü için yaşamsal bir öneme sahiptir. Ulaşılabilirlik sosyal politikaların temel ilkelerindendir ve sağlık sisteminin en önemli amaçlarından biridir. Sağlıkta inovasyonun nihai kullanıcısı insandır. Sağlık sektöründeki yenilik ve ilerlemeler insan hayatı ve yaşam kalitesini doğrudan etkiler. Gelir seviyesinin yükselmesiyle birlikte daha kaliteli sağlık hizmetine olan talep artmaktadır. Taleple birlikte artan sağlık harcamaları, sektörde maliyetlerin kontrolü ve verimlilik arayışlarını beraberinde getirmektedir. Yenilikçi ürün ve hizmetler verimliliği artıracağından sürdürülebilir çözüm seçenekleri sağlayacaktır.  İlerleyen teknolojiyle birlikte yaratılan yeni ürün ve hizmetler, teşhis ve tedavi olanaklarını geliştirerek, sağlık sisteminde kalite ve verimliliği artırarak, ileride karşılaşılabilecek maliyetlerin önlenmesini sağlayabilir.
Kongre süresince gerçekleştirilecek sunum, çalıştay, sözlü ve poster bildiriler sayesinde katılımcılar, kullanıcı, hizmet sunucu ve hizmetleri finanse eden organizasyonların işbirliği ile sağlanan sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırıcı yaklaşımları ve geleneksel yaklaşımların dışına çıkan yeni sistem ve fikirleri tanıma olanağı bulacaklardır.

Sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon ve hasta güvenliği kongresinin multi-disipliner ilgi alanı “İnovatif ve Kanıta Dayalı Akreditasyon, Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi Programları, Kazanımlar, Deneyimler ve Karşılaşılan Sorunlar” temasıyla

 • Hekimler, hemşireler ve diğer tüm sağlık profesyonellerini,
 • Kalite koordinatörlerini, kalite temsilcilerini, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili komitelerde yer alan tüm sağlık çalışanlarını
 • Sağlık kuruluşları yöneticilerini, araştırmacıları
 • Yataklı ve ayaktan tanı ve tedavi hizmeti sunan kuruluş temsilcilerini,
 • SGK çalışanlarını
 • Sağlık politikası belirleyen tüm diğer ilgilileri ve
 • Hastaları kapsamaktadır.

Kongre sağlık hizmetlerinde kaliteyi iyileştirici ve hasta güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışacaktır.

Ayrıca bu kongre, katılımcılara daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlayacaktır. Böylece, kongre boyunca sizler hizmet sunan ve hizmeti alanların bakış açıları doğrultusunda sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve  fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız.

Bu nedenle bu kongrenin ana teması İnovatif ve Kanıta Dayalı Akreditasyon, Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi Programları, Kazanımlar, Deneyimler ve Karşılaşılan Sorunlar  olacaktır.

Ayrıca kongre süresince:

 1. İleri sağlık hizmetleri teknolojisi; Güvenli ve kullanıcı dostu teknoloji, hastaya yönelik teknolojik ilerlemeler, güvenli teknoloji kullanımı,
 2. Hasta güvenliği, tıbbi hataların azaltılması, risk yönetimi, çevresel güvenlik, hataların rapor edilmesi, ve sorunların çözümü.
 3. IT teknolojilerinin sistemdeki rolü, uygulamada yenilikler, devrim niteliğinde deneyimler ve e-sağlık.
 4. İletişimde devrim; Raporlama mekanizmaları, iletişim yolları, hasta ve hizmet sağlayıcının memnuniyeti ve pazarlama kalitesi
 5. Akreditasyon, sertifikasyon, sağlık sistemi değerlendirme göstergeleri, standartlar, performans ölçümleri ve performans iyileştirme projeleri.
 6. Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve etkin kaynak sağlanması; tedarik yönetimi, maliyet kontrolü, sağlık ekonomisi ve kalitesi, insan kaynakları
  yönetimi ve dağılımı.
 7. İlaç Kullanımında Klinik Riskler. İstenmeyen İlaç Etkileri ve Farmakovijilans
 8. İlaçta AR-GE; Politikalar ve Stratejiler
 9. Teşvik yöntemleri, ödüller ve tasdikler ve kalite ödülleri Sağlık hizmetleri sistemi altyapısında yenilikler. Sistem tasarımı, tasarım vasıtasıyla güvenlik, çevreyle dost tesis, yapısal değişikliklere hasta katılımı.
 10. Hizmette ve hizmet sağlamada verim; maliyet etkin ve yararlı hizmet, maliyetleri kapsayacak lineer programlama, verimli hizmet ve kurumsal yapılara
  daha fazla etkinlik sağlamak amacıyla minimuma indirgeme ve maksimuma çıkarma.
 11. Eğitim ve iletişimdeki yenilik. Elektronik tıbbi kayıtların kullanımı, CPOE, hastalarla etkin iletişimler, hizmet alan kişiler arasında iletişim, aktif dinleme vb dahil.
 12. Daha kötüsüne hazırlık; Acil yardım, afet planlaması, FMEA uygulamaları, risk değerlendirme konuları da değişik boyutları ile tartışılacaktır.

Kongrenin eş başkanları olarak, büyük bir coşku ve ilgiyle, her birinizle tanışmayı ve bu kongre süresince sizinle çalışmayı umuyoruz. Sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: